Ergoterapie

7. listopadu 2009 v 21:02 | Tuška |  Terapie
Co je to "ergoterapie"?
Vím, že to existuje, vím, že se to provozuje často v lázních, vím, že to je něco jako rozvíjení hrubé a jemné motoriky a sebeobsluhy ...
... Ale pořád pořádně nevím, co to vlastně je. Co je jejím cílem.


Tak jsem zapátrala na internetu - kde jinde, samozřejmě - a vypadlo poměrně hodně odkazů.
Některé z nich užitečné více, jiné méně.
______________________________________________________________________________

Tak například jedna krátká definice ze stránek www.neurorehabilitace.cz


Ergoterapie je terapie motoricko - intelektuelních funkcí a sociálních schopností s cílem dosažení samostatnosti v osobním, sociálním a pracovním životě.

S možností použití bohatého spektra různých materiálů, je jedním z hlavních polí ergterapeutické práce také cílený trénink vnímání a senzibility.

Ergoterapie obsahuje také poradenskou činnost a to s hlavní orientací nejen na pacienta ale také na jeho rodinné příslušníky, jak i sestavení a adaptaci vhodných pomůcek na individuální potřeby pacienta.
Cílem ergoterapeutické intervence je docílit prací v interdisciplinárním týmu zlepšení funkčního poškození pacienta, zabránění progrese a vzniku sekundárního poškození.

Hlavní ergoterapeutické úkoly:
 • Senzomotorická funkční terapie
 • Tréning kognitivních funkcí
 • Tréning oběstačnosti - Activities of daily living ADL
 • Tréning v domácím okolí

_____________________________________________________________________________


Z wikipedie zase pochází tenhle obšírnější popis ergoterapie. Pro více informací jděte rovnou na http://cs.wikipedia.org/wiki/Ergoterapie .


Ergoterapie je léčebná metoda. Název ergoterapie pochází z řeckého ergon "práce" a therapia "léčení".
Ergoterapie se tedy dříve nazývala léčba prací. Vychází z předpokladu, že člověk může zlepšit své zdraví a kvalitu života tím, že se aktivně zapojuje do zaměstnávání, která pro něj mohou být významná a smysluplná.
Aktivitu či zaměstnávání ergoterapie vnímá současně jako prostředek i cíl léčby. Jestliže tato aktivita pak podporuje tělesné i psychické funkce, napomáhá současně návratu funkčních schopností.

Ergoterapie je profese, která prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových a rekreačních činností u osob jakéhokoli věku s různým typem postižení (fyzickým, smyslovým, psychickým, mentálním nebo sociálním znevýhodněním).
Podporuje maximálně možnou participaci jedince v běžném životě, přičemž respektuje plně jeho osobnost a možnosti."

Ergoterapie je profese, která se zaměřuje na podporu zdraví a celkové pohody jedince prostřednictvím zaměstnávání.
Primárním cílem ergoterapie je umožnit lidem účastnit se každodenních aktivit.
Ergoterapeuti dosahují tohoto cíle tak, že se snaží pomoci lidem provádět činnosti, které zvyšují možnost jejich začlenění (participace), nebo přizpůsobují prostředí podporující participaci osoby.

Cíle ergoterapie

 • podporovat zdraví a duševní pohodu klienta/pacienta prostřednictvím smysluplné aktivity/zaměstnávání
 • pomáhat v rozvoji schopností, které se uplatňují při zvládání sebeobsluhy, pracovních činností a aktivit volného času
 • umožnit klientovi/pacientovi naplnění její/jeho sociální role
 • napomáhat k plnému začlenění klienta/pacienta do společnosti
 • posilovat klienta/pacienta v udržení, obnovení či získání kompetencí potřebných pro plánovaní a realizaci jejích každodenních činností v interakci s prostředím (zvládání nároků jak sociálního, tak i fyzického prostředí)

Prostředky ergoterapie

 1. Diagnostické - odhalení handicapu nebo postižení a zjištění zbylého pracovního potenciálu
 2. Terapeutické - spolu s klientem stanovit cíle ergoterapeutického plánu, které směřují k zlepšení či zachování soběstačnosti, prac. aktivit nebo aktivit volnočasových
 3. Preventivní - přispět pomocí cíleného ergoterapeutického plánu a výběrem správných metod a technik k prevenci vzniku handicapu.
Aktivity používané při egroterapii se vždy přizpůsobují individuálně podle zdravotního stavu a zájmů klienta. Mohou být primární (každodenní činnost a sebeobsluha), pracovní, herní a rekreační. Často se používá výtvarná činnost, práce s papírem, textilem, dřevem nebo keramikou.


____________________________________________________________________________


Poslední výňatek pochází přímo ze stránek České asociace ergoterapeutů www.ergoterapie.cz .
Pro více informací zase můžete kliknout přímo na ně .


Co je ergoterapie?

Ergoterapie je profese, která prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových a rekreačních činností u osob jakéhokoli věku s různým typem postižení (fyzickým, smyslovým, psychickým, mentálním nebo sociálním znevýhodněním). Podporuje maximálně možnou participaci jedince v běžném životě, přičemž respektuje plně jeho osobnost a možnosti.

Pro podporu participace jedince využívá specifické metody a techniky, nácvik konkrétních dovedností, poradenství či přizpůsobení prostředí.
Pojmem "zaměstnávání" jsou myšleny veškeré činnosti, které člověk vykonává v průběhu života a jsou vnímány jako součást jeho identity.
Primárním cílem ergoterapie je umožnit jedinci účastnit se zaměstnávání, které jsou pro jeho život smysluplné a nepostradatelné.


Ergoterapie a její cíle

Cílem ergoterapie je umožnit osobám zachovat si maximální soběstačnost v běžných denních činnostech (z anglického originálu Activities of Daily Living, ADL) pracovních činnostech a aktivitách volného času.
Nácvik činností, v kterých je osoba z důvodu onemocnění, úrazu, vývojové vadě či procesu stárnutí limitována, probíhá v reálných situacích a pokud to je možné i v jejím vlastním prostředí.

Ergoterapeut pomáhá řešit praktické otázky související se snížením či ztrátou soběstačnosti v činnostech, které jsou pro člověka nepostradatelné.

Hlavním terapeutickým prostředkem v ergoterapii je smysluplná činnost či zaměstnávání, která pomáhá k obnově postižených funkcí.
Zvolené činnosti zohledňují osobní, sociální, kulturní a ekonomické potřeby osoby, její aktuální funkční stav, věk, pohlaví a také podmínky prostředí, ve kterém se nachází.
Výběr činností, které se využívají jako terapeutický prostředek, musí odrážet tyto skutečnosti a musí se vztahovat k sociálním rolím, které osoba zastává nebo se od ní očekávají.


Cílem ergoterapie je:

 • podporovat zdraví a duševní pohodu osoby prostřednictvím smysluplné aktivity/ zaměstnávání
 • pomáhat ve zlepšení schopností, které osoba potřebuje pro zvládání běžných denních činností, pracovních činností a aktivit volného času
 • umožnit osobě naplňovat její sociální role
 • napomáhat k plnému zapojení osoby do aktivit jejího sociálního prostředí a komunity
 • uplatňovat terapii zacílenou na klienta/ pacienta, který je aktivním účastníkem terapie a podílí se na plánování a procesu terapie
 • posilovat osobu v udržení, obnovení či získání kompetencí potřebných pro plánovaní a realizaci jejích každodenních činností v interakci s prostředím (zvládání nároků jak sociálního, tak i fyzického prostředí)
 • usilovat o zachování příležitosti účastnit se aktivit každodenního života všem osobám bez ohledu na jejich zdravotní postižení či znevýhodnění

Kdo je ergoterapeut?

 • absolvent akreditovaného bakalářského studijního oboru pro přípravu ergoterapeutů
 • absolvent tříletého studia oboru diplomovaný ergoterapeut na vyšší zdravotnické škole, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2004/ 2005
 • absolvent střední zdravotnické školy v oboru ergoterapeut, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 1998/ 1999
 • absolvent pomaturitního specializačního studia léčba prací, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/ 2004
Odbornou způsobilost k výkonu povolání ergoterapeuta vymezuje § 7, zákona č. 96/ 2004 Sb. (tzv. zákon o nelékařských zdravotnických povolání).

Na stránkách České asociace ergoterapeutů najdete dále např. Kde ergoterapeut pracuje?, Co ergoterapeut dělá? apod.

______________________________________________________________________________


Takže teď už vím, co je ergoterapie a co je její náplní.

U dětských klientů nejde zřejmě nejde až tak o navrácení nebo zlepšení funkcí, kterých klient pozbyl, ale spíše o jejich vytvoření, upevňování apod. v rámci postižení dítěte.

Ale teď mě napadá, jaký je rozdí mezi speciální pedagogikou a ergoterapií?
Hrubou a jemnou motoriku procvičujeme přece i v rámci speciálně-pedagogického vedení, někdy zabrousíme i do sebeobsluhy a tak podobně.

Jsou tedy tyto 2 obory od sebe nějak jasně odděleny? Mají nějaké pevné hranice ... nebo se, jako mnoho dalších oborů, vzájemně prolínají?

Máte někdo zkušenosti konkrétně s ergotepaií jako takovou? Byl jste někdi už u ergoterapeuta? Já ještě s Ninuškou ne.

Jak to tam probíhá?

A chodítě k ergoterapeutovi s dítětem někdo pravidelně?
Existuje to vůbec ... pravidelné "lekce" ergoterapie? Kdo to potom proplácí? Zdravotní pojišťovna? Nebo to spadá pod školství? Nebo si to člověk musí platit sám?

Napište prosím komentář, pokud máte nějaké informace nebo zkušenosti!!!
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Alena | E-mail | Web | 7. listopadu 2009 v 22:38

No, my jsme na ergoterapii chodily v lázních-2x v týdnu.Ve Zbůchu taky, tam každý den. V obou případech s  Klárkou dělali většinou to, co jsme trénovali i se spec. pedagožkou...Ale větší děti učili třeba zapínat si bundu,zavazovat botu,a tak. Myslím,že se to se speciální pedagogikou dost prolíná,ergo je víc  zaměřené na praxi a takové ty věci denní potřeby(trénuje ruce), kdežto úkoly od spec. pedagožky by měly rozvíjet mozek.

2 Eva | 11. listopadu 2009 v 19:22

My měli ergoterapii také v lázních. Rozvíjeli jsme jemnou motoriku,zvukové hračky, obrázky, dá se říct, že jsme dělali totéž, jak v SPC, jen s tím rozdílem, že v SPC pedagožka Verunku dobře zná, narozdíl od lázní , kde často ergoterapeutka přeceňovala Verunčiny možnosti, napřiklad se s ní pokoušela lepit, malovat vodovkama, nebo vykrajovat a péct cukroví, což bylo pochopitelně ''mimo mísu''.

3 Ivča a Lůca | E-mail | 11. listopadu 2009 v 21:55

S ergoterapií jsem se poprvé setkala v LOGu v Brně. Pravidelně tam máme tak 1 hod. denně.
Tak jak to znám já, tak se jedná o procvičení jemné motoriky. Začínali kreslením jednoduchých věcí, strojením hadrového panáčka, skládání pěnových puzzlí,... Na posledním týdenním pobytu nám paní neuroložka předepsala pletení z Pedigu. Lucka si domů odvezla vlastnoručně upletený košík (vývojová dysfázie - 6 let).
Vše je zaměřeno na používání obou ruk (pokud tomu samozřejmě nebrání nějaký hendikep). Rehabilitaci vede vystudovaná ergoterapeutka a pokud by činnost neodhadla, tak ji okamžitě změní na něco co Lucku baví a přitom prospívá.

4 Alena | E-mail | Web | 12. listopadu 2009 v 15:17

No,tak Ivča to popsala přesně, tak jsme to taky měly,akorát já to neumím tak popsat. Je teda jasné,že my rozhodně nepleteme košíky,nestrojíme a neskládáme puzzle, ale třeba přesouváme korálky ze strany na stranu,...prostě přiměřeně k věku a schopnostem.
Jé koukám na příspěvek od Evy,já myslím,že vím o koho jde :-)  :-)(Verče je teď tak 5??,blondýnka s culíčkem?,loni byly v lázních v létě?) Jinak v lázních jsem ze začátku chodila na ergo(asi 4-5x) s malou-měly jsme jednu terapeutku jen pro sebe-ukázala jsem jí co děláme,....probraly jsme co bysme chtěly zkusit(právě proto,aby s ní nedělali věci, které jsou zcela mimo mísu). No a ve Zbůchu tam přesně věděly,co s malou procvičovat, jak to procvičovat.....zřejmě tím,že s dětma pracujou denně a vlastně pořád se stejnýma, tak to snáž vychytaly.Jinak,co se malování týče, malá zvládá dávat razítka(s mojí pomocí-spíš menší),co se kreslení týče-pastelku má nejraději v puse :-D , vodovky jo, ale přivtom jí musím opravdu hodně pomáhat. A péct cukroví..vykrajování,tak zkoušíme. Je ale pravda,že bez mé pomoci by to nedokázala, ale zas chci aby si to vyzkoušela...i když to nezvládne sama. Jo, a pravidelné lekce erga opravdu existují. Většinou bývají při školce,nebo při škole a bývá to buď kreslení nebo keramika, nebo třeba ten pedig. Taky se ergo rozděluje na dětské a pro dospělé(pro dospělé to jsou takové ty výrobky,co třeba vidíš na trzích, hrníčky, trička,přehozy-dělávají to lidé,co jsou ve stacionářích, je to vlastně jejich "zaměstnání",aby byly užiteční). Na stránky jedné ergoterapeutky(teď už teda dělá něco jiného) ti teď písnu odkaz(je to moje spolužačka ze střední školy :-D ).Je to spíš pro inspiraci,než na řešení, aby bylo vidět, o co vlastně jde.  http://blancasy.webgarden.cz/

5 Tuška | E-mail | Web | 12. listopadu 2009 v 22:56

Hmmm, holky, díky za informace.
VYpadá to opravdu, že se to se speckou dost prolíná, hlavně asi u menších dětí. Čím je člověk zřejmě starší a "šikovnější", tím víc se to zaměřuje na ty "výrobky" a vyloženě  na "práci", "pracovní činnost".

Na stránky tvojí spolužačky jsem koukala, Aleno, ty výrobky dělá teda vážně moc krásný - to bych já vůbec nezvládla - nemám totiž žádnou trpělivost! :-D

6 Eva | 13. listopadu 2009 v 21:24

Ali, dívala jsem se na vaše stránky a podle holčičky si vás obě dobře pamatuju. V Jánkách jsme se setkaly, myslím, po druhé :))) Koukám, že jste tam byly s Aničkou a Marcelou. Jak je ten svět malý!!!!
Ještě k ergoterapii: U nás ve městě ji může předepsat rehabilitačí doktor, ale ještě jsme toho nevyužily. Chodíme do SPC a na logopedii a to nám zatím stačí.

7 Alena | E-mail | Web | 14. listopadu 2009 v 9:27

Pro Lucku-z těch stránek jsme zkoušely dělat mističku z novin, nevypadá to,ale je to jednoduché-pěknou dělbu práce jsme doma měly:-))),Klárka trhala, Anička dávala do vody a rozmíchávala, já pak mixovala(nemusí se,ale je to lepší), nakonec Anča vytvarovala podle keramické misky, daly jsme uschnout na topení a večer vyklopily(bylo to o něco horší,než na stránkách, ale povedlo se...
Pro Evu: jo, jo já taky myslím,že jsme se setkaly podruhé,(byly jsme tam teď o prázdninách s dvěma Marcelama-myslíš asi Marcel s malou Aničkou...,my byly teda na jiném patře, na 6.,občas se k nám připojily,jako obvykle jsme měly fajn partu, bezva jsme vycházely). Jo, a stím předepsáním erga máš pravdu,já jsem na to úplně zapoměla, měníme tožiž rehabilitaci v nemocnici,za takovou domáčtější :-D

8 Eva | 14. listopadu 2009 v 22:58

Jojo, myslím Aničku, kterou máš na stránkách vyfocenou, loni tam byli s námi. Letos jsme byli v lázních březen - duben.

9 hana.kubikova | E-mail | Web | 20. listopadu 2009 v 15:37

Ahoj,
my jsme letos na jaře několikrát byli v Motole na ergoterapii u ergoterapeutky Veroniky Schonové na Klinice rehabilitace. Vždycky to bylo tak asi na hodinku, ona si s Bartolomějem zkoušela různě hrát, při tom sledovala, jak udrží pozornost, jak uchopuje předměty, jak je nosí, jestli je chytí, jestli zapojuje víc prstů atd. Při tom mi radila, co bychom s ním mohli doma zkoušet a tím ho rozvíjet.

Něco z toho je třeba tady: http://bartolomej.mujblog.info/williamsuv-syndrom/napady-na-ergoterapii

Jinak v angličtině se používá výraz occupational therapy a co vím, tak se pod tím klidně schová třeba i trénování jezení příborem, zavazování tkaniček, oblékání - prostě veškerá činnost zaměřená na praxi, samostatný život, práci.

A ještě jedna stránka věnovaná ergoterapii na Bártově blogu - http://bartolomej.mujblog.info/williamsuv-syndrom/vytvarne-a-didakticke-pomucky

Komentáře jsou uzavřeny.


Aktuální články

Reklama